Mateřská škola Klubíčko Boseň

Zápis do MŠ Klubíčko, Boseň

 

Na základě opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/22 vyžaduje situace organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti – příjem žádostí je stanoven v období od 2. 5. do 16. 5. 2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. 1. do datové schránky školy ID: 3evw8q
  2. 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. 3. poštou,
  4. 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nutné telefonicky domluvit schůzku v konkrétním čase 5. 2020 a domluvit přesný čas setkání!

 

O formulář žádosti požádejte prostřednictvím emailu: rovnadaniela@gmail.com

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti přiložte:

  1. 1. prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),
  2. 2. doložte kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX),

se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce