Mateřská škola Klubíčko Boseň

Návrat dětí do Mateřské školy dne 12. 4. 2021

Do MŠ se vrací děti s povinnou předškolní docházkou a děti pracujících rodičů uvedených v Mimořádném opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN v bodě 14. – umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Testování

Děti musí prodělat test (netestují se děti, které jsou ve lhůtě 90 dní po prodělaném onemocnění covid19, nutné doložit potvrzení od lékaře).

Test provádí rodič po příchodu do MŠ. Testování probíhá v horní třídě, rodič dítěti provede test a 15 minut vyčká na výsledek. V případě negativního výsledku je dítě přijato a přechází do šatny a dolní třídy. V případě pozitivního výsledku opustí školku a kontaktuje lékaře. MŠ vystaví potvrzení o absolvování pozitivního testu. 

Testování = testování je jednoduché, děti v MŠ testováním provádí zákonný zástupce (instruktážní video Testování žáků – YouTube)

Ochrana dýchacích cest

Děti nemusí mít respirátor, doprovázející osoba ANO.