Mateřská škola Klubíčko Boseň
Tématické okruhy

„Michaelský čas“

Podzim je období nejen začátku nového školního roku, ale i sklizně úrody, přípravy zahrady na zimu a prožívání vrcholu barev v přírodě. Příroda pomalu odumírá, své síly stahuje do země. Stejně tak odumírají síly v člověku a lidé se brání podzimní únavě
a snaží se ji překonat. Obrazem této doby je slavnost sv. Michaela a jeho statečného boje
s drakem.

Cíle:

 • osvojení si poznatků o svém těle,
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností,
 • rozvoj tvořivosti,
 • poznávání sebe sama,
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému,
 • poznávat pravidla společného soužití a jejich spoluvytváření,
 • poznávání prostředí a blízkého okolí.


Časový rozsah:
přibližně 6 týdnů

Ranní kruh:
básně, písně a hry s motivem sklizně

Pohádky:
„O veliké řepě“, „Princ Bajaja“, „O Budulínkovi“, „O Červené Karkulce“
(motiv přemáhání zla statečným hrdinou, posilování odvahy a statečnosti)

Nabídka činností:

 • básně, písně a hry s motivem sklizně
 • malování žlutou barvou( podzim, listy,dráčci, ptáčkové, houbičky)
 • výroba zvířátek z kaštanů a brambor
 • bramborová tiskátka (vyrábí učitelka, děti tisknou dekor)
 • výroba dráčků
 • pouštění draka
 • vytloukání obilí
 • mletí obilí
 • pečení chleba, chlebánků
 • navlékání korálí z přírodnin
 • výstava podzimních plodů
 • kresba voskovými bločky ( drak, podzim,podzimní les, práce na poli,koníci)
 • modelování ( žížalka, jablíčko, hruštička, dračí jazyk,lístečky,zvířátka)
 • dramatizace pohádky „Budka v poli“
 • Michaelská slavnost

Pobyt venku:

 • seznamování s prostředím zahrady a hračkami
 • hry na pískovišti (vaříme, pečeme, stavby- hrady, tunely, cesty,)
 • hra „Na koníky“, „Na pejsky“, „Na maminky“, „Na restauraci“
 • zdolávání průlezek
 • sběr přírodnin (jeřabiny, žaludy, kaštany)
 • práce na záhonech( vytrhávání plevele,sázení cibulek, zalévání )
 • seznamování s pravidly bezpečnosti na silnici
 • pozorování práce  na stavbě
 • zdolávání terénních nerovností
 • běh k cíli
 • zásady chování v lese
 • hry s přírodninami
 • hry „Na honěnou“, „Na schovávanou“
 • pozorování koní

„Martinský čas“

Podzim postupuje, barev ubývá, stromy jsou holé a připravené na zimu, některá zvířátka se chystají k zimnímu spánku.Kvalita života se mění – stahuje se dovnitř.
Lidé se také stahují do sebe a hledají v sobě světýlka lásky a dobroty. Obrazem této doby je slavnost sv. Martina, který se neváhal rozdělit o svůj plášť s mrznoucím chudákem.

Cíle:

 • vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • získání relativní psychické samostatnost
 • rozvoj a kultivace mravního cítění
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
 • navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • vytváření si povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a technickém prostředí

Časový rozsah:
přibližně 6 týdnů

Ranní kruh:
básně, písně a hry s motivem podzimu a s motivem světla

Pohádky:
„Hrnečku vař“, „ Podboráček“, „Děvčátko a hvězdy“, „Legenda o Martinovi“
(motiv nezištného dělení s potřebnými, posilování soucitu)

Nabídka činností:

 • básně, písně a hry s motivem podzimu, s motivem světla
 • malování žlutou ( listy,lucerničky,jablíčka,hvězdičky)
 • lisování listů
 • výroba lucerniček
 • otiskování listů
 • frotáže listů
 • loupání kukuřice
 • panenky z kukuřice
 • kreslení voskovými bločky (padá listí,Martin,koníci, oheň)
 • modelování ( koníci, podkovičky,hruštička husička,)
 • pečení martinských rohlíčků, chlebánků,rohlíků
 • dramatizace legendy „O Martinovi“
 • Martinská slavnost s rodiči

Pobyt venku:

 • výroba lucerny z dýně
 • domečky pro skřítky
 • sběr šípků a barevného listí
 • sběr kukuřice
 • pozorování práce na poli
 • pozorování práce lesníků
 • pozorování padajícího listí
 • výroba dráčka z listů
 • hra s přírodninami
 • hrabání listí na zahradě
 • chůze do kopce
 • pozorování změn v přírodě
 • sledování změn počasí
 • pozorování deště
 • obrázky z klacíků a kamínků

„Vánoční čas“

Jedno z nejkrásnějších období začíná Adventem. Den se krátí, světla ubývá, příroda usíná, Země vstupuje do ticha, člověk se vydává do nitra své duše, nastupuje cestu k porozumění druhému. Obrazem této doby je Adventní slavnost – Adventní spirála- cesta do vlastního nitra, Vánoční slavnost – čas zdobení a  napjatého  očekávání

Cíle:

 • rozvoj užívání všech smyslů,
 • osvojení si poznatků, které předcházejí čtení,
 • rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

Časový rozsah:
přibližně 5 týdnů

Ranní kruh:
básně, písně a hry  s adventním a vánočním motivem

Pohádky:
„O dvanácti měsíčkách“, „Sněhurka“ „ Oslík“, „Vánoční příběh“, „Tři králové“
(motiv očekávání, pokory a posilování víry v dobro)

Nabídka činností:

 • básně,  písně a hry s vánočním motivem
 • malování žlutou barvou  ( hvězdičky, světýlka..)
 • modelování z vosku ( hvězdičky, ozdobičky, spirály..)
 • výroba svícínku na adventní spirálu
 • výroba ozdob
 • výroba vánočních  přáníček
 • výroba řetězů na stromeček
 • výroba andělíčků z papíru
 • rychlení větévek
 • pečení (mikulášský vrkoč, perníčky,cukroví, vánočka)
 • zdobení perníčků
 • kreslení prožitků ( Mikuláš, Vánoce, Advent..)
 • sledování Vánoční hry – hrají učitelky
 • Tříkrálová hra
 • Mikulášská slavnost – s rodiči
 • Adventní slavnost – s rodiči
 • Vánoční slavnost

Pobyt venku:

 • pozorování sněhu, ledu, větru
 • sledování změn v přírodě
 • kreslení do sněhu
 • sněhové koule
 • stavba sněhuláků
 • vyšlapávání cestiček ve sněhu
 • bezpečnost chůze po krajnici
 • přikrmování ptáků
 • nachystání stromečku s dobrotami  pro lesní zvířátka
 • pozorovaní dění  u krmelce

 

„Čas Masopustu“

Prožíváme vrcholné období zimy. Příroda spí pod bílou peřinou. Začátek roku přináší nová očekávání. Světlo se pomalu vrací, den se prodlužuje.  Životní síly se chystají proniknout napovrch. Obrazem tohoto období je Masopust – nastolení nálady hojnosti, radosti, experimentování a  sebevyjádření.

Cíle:

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivnit vlastní situaci
 • vytváření prosociálních postojů
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho
 • změnám

Časový rozsah:
přibližně 6 týdnů

Ranní kruh:
básně, písně, tanečky a hry o zvířátkách, masopustní říkadla,

Pohádky:
„Jak dědeček měnil“, „Paleček“, „Včelka Sluněnka“
(motiv radosti a veselí,posilování smyslu pro rytmus)

Nabídka činností:

 • básně, písně a hry o zvířátkách
 • malování modrou barvou (obloha, led,sněhové vločky)
 • modelování z vosku (sněhové vločky, sněhulák, lyže)
 • pečení vdolků, chleba, cukroví
 • kreslení ( jak se potkal mrazík s metelicí,dva mrazíci, sáňkujeme..)
 • výroba svíčky Hromničky
 • výroba masky
 • výroba sněhové vločky z papíru
 • výroba girland
 • výroba průhledů do oken
 • výroba panáčka z vlny
 • výroba střapců
 • dramatizace pohádek
 • Maškarní karneval

Pobyt venku:

 • pozorování působení mrazu a slunce
 • pokusy se sněhem
 • sáňkování (pravidla bezpečnosti)
 • klouzání ( pravidla bezpečnosti)
 • stavby ze sněhu
 • otiskování stop do sněhu
 • malování na sníh
 • pozorování zamrzlého rybníka
 • pozorování protahování silnic
 • pozorování práce popelářů
 • krmení ptáčků a zvířátek v lese
 • pozorování dějů a stop u krmelce

„Velikonoční čas“

Přichází jaro, síly se navrátily, rodí se mláďátka, všechno začíná rašit
a pučet. Světla stále přibývá. Lidé také nabírají nových sil, hledají v sobě  znovu určitý řád.
Obrazem tohoto období je Jarní slavnost – vynášení Morany, vítání jara a  Velikonoce – tajemství nového života, návrat barev do přírody ( vejce symbol nového života, proutí symbol životních sil).

Cíle:

 • rozvoj pohybových schopností v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • posilování přirozených poznávacích cílů(zvídavost, radost,objevování)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonání jednod. činností
 • v péči o okolí
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách


Časový rozsah:

přibližně 6 týdnů

Ranní kruh:
básně, písně, tanečky a hry s motivem jara

Pohádky:
„Sněhurka“, „Pták Ohnivák a liška Ryška“, „Tajemná hora“, „O sněžence“,
„O semínku“
(motiv utrpení a vzkříšení, posilování růstových sil)

Nabídka činností:

 • básně, písně, tanečky a hry s motivem jara
 • modelování ( kuřátka, ovečky, vajíčka)
 • malování žlutou a modrou – sledování vzniku zelené
 • kreslení (kraslice, zajíček,vynášení Morany, jaro, kytičky
 • skládání sněženky
 • výroba zajíčka na kraslici
 • sledování pletení pomlázky
 • setí obilí
 • pozorování klíčení semen
 • výroba ozdobné špejle do květináčku
 • zdobení květináčů
 • výroba průhledů s jarním motivem
 • výroba ptáčků
 • pečení (mazance,houstičky, věnce, perníčky)
 • sázení cibulek
 • Jarní slavnost

Pobyt venku:

 • pozorování změn v přírodě(pučení stromů, rašení trávy…)
 • příprava záhonků
 • vysévání květin a bylinek
 • hrabání trávníku
 • cvrnkání kuliček
 • pozorování změn u krmelce
 • pozorování práce na poli
 • pozorování práce na stavbě
 • pozorování koní
 • sledování mláďátek
 • běh z kopce a do kopce
 • pozorování proměn na zahradách

 

„Čas otvírání studánek“

řechod mezi jarem a létem se vyznačuje obrovským uvolněním sil Země světlo vyhrává nad temnotou,. I člověk pociťuje veliké uvolnění, pobývá více v přírodě , uvolňuje se a otevírá vnějšímu světu. Obrazem tohoto období je Otvírání studánek –  královničky jako uvolnění léčivých sil Země, pták jako symbol svobodné vůle a Svátek matek – prožitek vztahu  k nejbližší osobě

Cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, rozvoj schopností
 • tyto postoje vyjadřovat
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit
 • a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Časový rozsah:
přibližně 5 týdnů

Ranní kruh:
básně, písně, tanečky a hry o maminkách, o vodě a studánkách

Pohádky:
„Kohoutek a slepička“, „Živá voda“, „Perníková chaloupka“, „Popelka“
(motiv probuzení, osvobození, sebeuvědomění)

Nabídka činností:

 • básně, písně, tanečky a hry o maminkách, o vodě, o studánce
 • modelování (kytičky, sluníčko,ptáček)
 • malování třemi barvami (žlutá, červená, modrá)
 • kreslení ( ptáčci, víly, koníci, lodě, maminka)
 • pečení (chlebánky, koláčky, buchtičky)
 • výroba holubičky
 • příprava dárku pro maminku
 • balení dárků
 • hry na domácnost
 • výroba větrníků
 • výroba lodiček
 • dramatizace pohádky „O kohoutkovi a slepičce“
 • výroba věnečků pro studánkovou vílu
 • Otvírání studánek

Pobyt venku:

 • hry s pískem
 • zdolávání průlezek
 • hry s vodou
 • zalévaní květin
 • okopávání záhonků
 • hra  „Na vláček“
 • hry s panenkami
 • hry  „Na rodinu“
 • hry s přírodninami
 • zdolávání překážek v lese
 • pozorování přírody
 • pletení věnečků

„Svatojánský čas“

Přichází léto. Příroda se velmi rychle proměňuje, vše roste velikou rychlostí, objevuje se plná paleta barev. Člověk společně s oblečením svléká i svoji uzavřenost a plně se otvírá světu. Všichni prožíváme vyvrcholení sil.Naše smysly se otevírají všemu pozemskému. Obrazem tohoto období jsou Svatojánské svátky – poklady se otvírají, je nám umožněno nahlédnout do tajů Země, byliny nabírají těch největších sil, nastává obrat v přírodě, ale i v nitru člověka (nejen já, ale i ti druzí).

Cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí,
 • osobní pohody
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvoj mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou
 • přírodou, lidmi a planetou Zemí

Časový rozsah:
přibližně 3 týdny

Ranní kruh:
básně, písně, tanečky a hry s tématikou léta

Pohádky:
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „Šípková Růženka“, „Rozum a Štěstí“
(motiv posilování soudržnosti a soustředění)

Nabídka činností:

 • básně,písně, tanečky a hry s motivem léta
 • modelování (jahody, kytičky, zelenina, skřítkové, poklady)
 • malování třemi barvami
 • kreslení ( zážitky z koupání, tančící víly, ilustrace k pohádce, louka,)
 • pečení ( koláčky, rohlíky, vdolečky)
 • výroba průhledů (květiny, slunce)
 • lisování rostlin
 • výroba herbáře
 • mozaiky z barevných papírů( rozkvetlá zahrada, louka)

Pobyt venku:

 • pozorování barev v přírodě
 • pozorování práce na stavbě
 • sběr a sušení bylinek
 • stavby z písku
 • hry s vodou
 • stavění potůčků
 • sledování sklizně obilí
 • koupání

„Čas prázdnin“

Léto vrcholí, světlo je také na svém vrcholu, dozrává obilí, začínají žně, všude poletuje spousta včel a motýlů, kvete plno barevných květin, také barvy dostávají jinou kvalitu, je čas her ve vodě i s vodou.