Mateřská škola Klubíčko Boseň

Školní vzdělávací program

Mateřská škola Klubíčko, Boseň
Boseň 86
Mnichovo Hradiště

Zřizovatelka: Kateřina Bubeníková
Ředitelka: Daniela Rovná
Zpracovaly: Jarmila Ponocná a Taťána Dlasková

OBSAH

I. Charakteristika vzdělávacího programu

1. Obecná charakteristika školy
2. Podmínky vzdělávání
3. Organizace vzdělávání

II. Vzdělávací obsah

1. Obecná charakteristika školy

Věcné podmínky:

Prostory mateřské školy jsou nově zrekonstruované, vybavené dřevěným nábytkem. Děti mají k dispozici dvě herny. Jednu v prvním poschodí a druhou v přízemí. Obě jsou vybaveny bezpečným nábytkem a dřevěnými stojany, které umožňují variabilní rozčlenění prostoru na různé hrací koutky. V přízemí se nachází také  ložnice, ve které jsou estetická a zdravotně nezávadná  lůžka, jejichž rozmístění  odpovídající antropometrickým požadavkům. V přízemí je dále i šatna vybavena dřevěnými lavicemi a úložnými prostory. Sociální zařízení odpovídá počtu dětí, hygienickým požadavkům a vyhovuje i bezpečnostním předpisům. Obě herny jsou vybaveny interaktivními hračkami z přírodních materiálů. V každé herně se nachází truhlářská hoblice, která je vybavena nářadím a dostatečným množstvím materiálu. V hernách je také množství kreslícího materiálu, nůžek, lepidel, které mohou děti využít k tvoření. Dále zde je velké množství různobarevných filců, využívaných dětmi k šití zvířátek, taštiček, peněženek…Je zde ovčí vlna, kterou děti zpracovávají (praní, česání, filcování…).  Veškeré materiály jsou v dostatečném množství, průběžně jsou doplňovány. Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Přímo k budově přiléhá zahrada poskytující dostatek prostoru pro hry dětí a jejich pohybové aktivity. V roce 2006 byl zrekonstruován zahradní sklad a pískoviště, které bylo vybaveno novým pískem a ochranou sítí. V roce 2009 proběhla rekonstrukce oplocení a v současné době probíhají další úpravy zahrady.Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.


2. Podmínky vzdělávání

zpět nahoru ⇧

Životospráva:

Dětem je nabízena plnohodnotná zdravá strava, doplněná pitným režimem, která je připravována v nově zrekonstruované školní kuchyni. Jídlo je podáváno v pravidelných intervalech, které nepřekračují dobu tří hodin. Učitelky děti do jídla nenutí, ale vedou je k tomu, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Děti jedí vždy společně a osvojují si tak pravidla stolování. Jídlo se stává pravidelným rituálem. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však flexibilní, aby umožňoval organizaci činností během dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Program dne je přizpůsoben počasí a kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen při pobytu venku, ale i v interiéru mateřské školy. Respektována je také individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Psychosociální podmínky:

Prostředí mateřské školy působí vzhledem k velikosti a výzdobě útulně. Vše je laděno do tlumených tónů pastelových barev, zařízení je dřevěné v přírodním provedení i většina hraček je ze dřeva, které je na omak příjemné. Adaptace probíhá podle potřeb jednotlivých dětí ve spolupráci s rodiči. Pedagogické pracovnice se chovají vstřícně a citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům. Vzhledem k dané kapacitě a velikosti prostor je zde možné vytvořit klidné rodinné prostředí, ve kterém se mohou děti rozvíjet podle svých individuálních možností a potřeb. Všechny děti mají v naší mateřské škole rovnocenné postavení. Žádné dítě není zvýhodňováno, nebo znevýhodňováno. Děti jsou povzbuzovány a rozvíjeny podle svých individuálních schopností a možností, ale jsou zároveň vedeny k dodržování určitého řádu a pořádku. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Jsou nenásilně vedeny k sociálnímu soužití se svými kamarády, k ohleduplnému chování k ostatním dětem a k pomoci mladším kamarádům. Také pedagogové mají emfatický a vstřícný projev vůči dětem. Nepodporují je v nezdravé soutěživosti, v rivalitě a agresivním chování. Ve vztahu mezi dospělým a dětmi je cítit atmosféra důvěry. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolních dětí a k jeho potřebám. Do menšího kolektivu je také možné snadněji zařadit děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Organizace:

Denní řád je dostatečně pružný, je zde zařazováno pro děti dostatečné množství pohybových aktivit. Pedagogové se jim plně věnují. Děti zde mají dostatečný klid a bezpečí. Je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyrovnaný. Při všech činnostech je brán zřetel na individuální schopnosti a tempo dětí. Veškeré činnosti podporují vlastní aktivitu dětí. Ve třídě nejsou překračovány stanovené počty dětí s výjimkou pořádání společných akcí (divadelní představení, adventní slavnost, vystoupení pro rodiče…). Při vstupu do mateřské školy se přihlíží k individuálnímu adaptačnímu plánu ve spolupráci s rodiči.

Řízení mateřské školy:

Statutárním zástupcem mateřské školy je ředitelka, která podléhá kontrole a pravomoci Rady rodičů a zřizovateli. Ředitelka řídí provoz školy, vede pedagogické i správní zaměstnance k vzájemné důvěře a odpovědnosti, respektuje jejich názory a motivuje je. Vytváří atmosféru přátelství a důvěry. Zároveň ředitelka zajišťuje i finanční zabezpečení mateřské školy, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a zajišťuje kontrolní a evaluační činnost, ze které vyvozuje závěry pro další práci. Povinnosti a pravomoci jsou jasně vymezeny. Pedagogický sbor pracuje jako tým ve spolupráci s rodiči. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, s Obecním úřadem v Bosni ( společné slavení svátků, účast na vystoupení pro seniory…) Dále spolupracuje s Mateřskou a Základní školou v Kněžmostě (společné akce, divadelní představení, zápis do prvních tříd…) Hezká spolupráce se také otvírá se Základní školou ve Všeni. Nejintenzivnější je však spolupráce s rodiči dětí, kteří se scházejí v mateřské škole každé první úterý v měsíci, při různých pracovních činnostech, besedách a přednáškách.

 

Personální a pedagogické zajištění:

Zaměstnanci mateřské školy vytvářejí pro děti důvěrné prostředí, v němž se cítí jistě a bezpečně, dávají jim dostatečný prostor pro samostatné rozhodování i jednání s nezbytným stanovením určitých hranic, které vymezují dodržování pravidel společného soužití…Výchovnou práci zajišťují tři kvalifikované pedagogické pracovnice, které absolvovaly, případně ještě navštěvují, Seminář waldorfské pedagogiky předškolního věku. Poskytují dětem optimální péči, respektují jejich potřeby, podporují jejich zvídavost, samostatnost a přirozenou tvořivost. Pedagogové se nadále vzdělávají a rozvíjejí. V mateřské škole je zřízena logopedická poradna, kterou vede jedna z pedagogických pracovnic s příslušným vzděláním. Speciální potřeby dětí, které není schopna zajistit naše mateřská škola jsou delegovány na odborná pracoviště v Mnichově Hradišti, případně v Mladé Boleslavi. Stravování zajišťuje vedoucí školní jídelny, která je rovněž kvalifikovanou kuchařkou. O pravidelný úklid se starají pedagogické pracovnice po ukončení výchovné práce s dětmi.

 

Spoluúčast rodičů:

Z iniciativy rodičů vzešel návrh na pravidelné diskusní večery každé první úterý v měsíci. Program těchto večerů je zaměřen na zajímavé přednášky, plánování společných výletů, plánování slavností, potřebných prací a hlavně na diskusi o dětech a jejich výchově. Obsahem těchto setkání jsou také výtvarné aktivity (modelování, malování, batikování…). Mnozí z rodičů nám pomohli při rekonstruování prostor mateřské školy i při úklidu. Pomáhají nám s údržbou zahrady a s praním prádla. Úzká spolupráce s rodiči je také v oblasti vývoje dětí. Formou individuálních rozhovorů s jednotlivými rodiči odhalujeme možnosti a schopnosti dětí, případně se snažíme řešit problémy, které nastanou. Rodiče nám také pomáhají zajišťovat průběh jednotlivých svátků během roku. Připravují pohoštění, zajišťují hudební doprovod a pomáhají s organizací. Ve spolupráci s rodiči nacvičujeme každoročně Vánoční hru, kterou zahrajeme pro děti a veřejnost v boseňském kostele těsně před Vánočními svátky.


3. Organizace vzdělávání zpět nahoru ⇧

Děti pracují ve dvou homogenních třídách, kam jsou přijímány děti od tří let a setrvávají do věku šesti až sedmi let. V jedné třídě pracuje jedenáct dětí ve druhé pak patnáct dětí. Nízké počty dětí umožňují pedagogickým pracovnicím velmi úzký kontakt s dětmi a intenzivní individuální přístup. Mateřská škola Klubíčko, Boseň využívá principů waldorfské pedagogiky. Jedním z nich je pravidelný rytmus dne, týdne i roku, který dává dětem pocit jistoty.

 

Rytmus dne:

Časy jednotlivých činností jsou přibližné, je třeba je přizpůsobit dané situaci a podmínkám té každé chvíle. Je nutné vytvořit rovnováhu mezi volnou hrou a společnou činností vedenou učitelkou.

 

7.00 –  8.45          spontánní hry a činnosti dětí

8.45 –   9.00         ranní kruh

9.00  –  9.25         hygiena a svačina

9.25  –  9.40         navození řízené činnosti učitelkou

9.40  – 11.40        pobyt veku

11.40  – 11.50      hygiena

11.50  – 12.00      pohádka

12.00  – 12.30      oběd

12.30  – 13.00      hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po bědě

13.00  – 14.30      odpočinek

14.30  – 14.45      hygiena, svačina

14.45  – 16.00      hry a zájmové činnosti dětí ve třídě, nebo na zahradě

 

Rytmus týdne:

Rytmus týdne spočívá v rozčlenění činností do jednotlivých dnů. Každý den je specifický pro určitou činnost.

Pondělí  – modelování

Úterý     –  kreslení

Středa   –  pečení

Čtvrtek  –  malování

Pátek   –  pracovní činnosti (v letních měsících výlety)

Činnosti pohybového, rytmického a hudebního charakteru se prolínají i během celého dne.

 

Modelování

Děti modelují z včelího vosku, který je na dotek velice příjemný, má příjemnou medovou vůni, dobře drží tvar. při jeho zpracování si rozvíjejí jemnou motoriku, trpělivost i fantazii. Od celku postupují k jednotlivým detailům.

 

Kreslení

Děti kreslí voskovými bločky, které mají širokou stopu a jsou měkké. Ve velkých barevných plochách ztvárňují své prožitky.

 

Pečení

Děti poznávají celý proces výroby jídla (chleba, perníčky, cukroví…). Vymlátí obilné klásky, namelou mouku, vypracují těsto, vytvoří bochánky, koláčky…atd. Poznají odkud pochází jídlo a s čím vše souvisí.

 

Malování

Děti nemalují konkrétní předměty, ale prožívají barvy. Seznamují se s nimi, míchají  je pozorují vznik nových odstínů. Rozvíjejí si představivost. Obrázky se nehodnotí. Jde pouze o prožitek dítěte.

 

Pracovní činnosti

Děti tvoří z papíru, dřeva, ovčí vlny a přírodnin. Pomáhají s prací na zahradě i s drobnými úklidovými pracemi. Zkouší také jednoduché šití a tkaní.

 

Ranní kruh

Děti se každý den soustředí v kruhu s učitelkou, přivítají se skřítkem, povypráví vše, co mají na srdci a potom si spolu zahrají pohybové hry, zazpívají písničky, naučí nové prstové hry a básničky. Obsah ranního kruhu vyplývá z jednotlivých témat.

 

Pohádky

Každý den po pobytu venku a nezbytné hygieně se děti soustředí u vyprávění, nebo čtení klasické pohádky, která souzní s právě probíhajícím tématem. Děti se tak nejen zklidní před podáváním oběda, ale poznávají morální hodnoty, vnímají barvitost českého jazyka a je jim umožněno prožít pohádkový příběh společně s hrdinou.

Rytmus roku:

Rytmus roku vychází z rytmu přírody a s tím spojených ročních svátků.

 

září        – sv. Václav                únor        – Masopust

říjen       – sv. Michael              březen    – Jarní slunovrat

listopad  – sv. Martin               duben     – Velikonoce

prosinec – Vánoce                      květen    – Otvírání studánek

leden      – Tři králové               červen    – sv. Jan

 

Obsah vzdělávání v Mateřské škole Klubíčko, Boseň vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, MŠMT ČR, č.j. 16913/2003-22.
Ve své práci využíváme principy waldorfské pedagogiky, která je s RVP PV plně
v souladu a jejíž podstatou je harmonický rozvoj dítěte po stránce tělesné, duševní i duchovní. Důraz je kladen nejen na rozvoj intelektu dětí, ale i citů, estetických postojů a pracovních návyků. Hlavními principy jsou napodobování a pravidelný rytmus a řád.
Inspirujeme se  Vzdělávacím programem „ Waldorfská mateřská škola“, Mgr.Táňa Smolková 2003.

Cíle:  
1. Rozvoj vůle 
( rozvíjet si smysl pro pořádek,pracovní  dovednosti, motorické a pohybové
schopnosti)

2. Rozvoj cítění ( rozvíjet si  tvůrčí fantazii prostřednictvím volné hry, pěstovat si sociální,
kulturní, umělecké  i vyjadřovací schopnosti)

3. Rozvoj myšlení ( na základě vlastní zkušenosti si vytvářet vlastní i obecné pojmy, tvořit
si návyky, rozvíjet řeč a komunikaci)

Téma : „Všechno na světě má svůj čas.“

Když ještě lidé neznali stroje na měření času, řídili se rytmem přírody. Pravidelné obřady, které vycházely z cyklicky se opakujících událostí roku a z rytmu roku ( zimní slunovrat, letní slunovrat, příchod jara nebo podzimní sklizeň) se proměnily na svátky. Tyto svátky se staly  zdrojem vnitřní jistoty člověka, že vše funguje podle pevných zákonitostí – Všechno na světě má svůj čas.